År
Navn
Nationalitet
Tid
1952
Hideo Hamamura 
Japan
2:01:50
1953
Keizo Yamada 
Japan
2:29:05
1954
Yoshitaka Uchikawa 
Japan
2:34:48
1955
Katsuo Nishida
Japan
2:29:19
1956
Japan
2:26:24
1957
Nobuyoshi Sadanaga
Japan
2:26:40
1958
Japan
2:25:16
1959
Yoshitaka Tsuiji
Japan
2:23:40
1960
Kazumi Watanabe
Japan
2:23:30
1961
Hiroshi Uwa
Japan
2:23:45
1962
Hideaki Shishido 
Japan
2:23:54
1963
Japan
2:15:16
1964
Japan
2:17:49
1965
Japan
2:14:38
1966
Japan
2:14:35
1967
Japan
2:13:34
1968
Seiichiro Sasaki 
Japan
2:13:24
1969
Tadaaki Ueoka 
Japan
2:14:04
1970
Japan
2:17:12
1971
Japan
2:16:52
1972
Yoshiro Mifune 
Japan
2:19:11
1973
Japan
2:14:56
1974
Yasunori Hamada 
Japan
2:13:05
1975
Kenichi Ozawa
Japan
2:13:11
1976
Yukio Shigetake 
Japan
2:14:23
1977
Yasunori Hamada
Japan
2:13:57
1978
Japan
2:09:06
1979
Hideki Kita
Japan
2:13:30
1980
Yutaka Taketomi
Japan
2:13:29
1981
Japan
2:11:30
1982
Bob Hodge
USA
2:15:43
1983
Yoshihiro Nishimura 
Japan
2:13:55
1984
Cor Vriend
Holland
2:12:05
1985
Japan
2:13:16
1986
Taisuke Kodama 
Japan
2:10:34
1987
Yoshihiro Nishimura
Japan
2:12:03
1988
Bruno Lafranchi
Japan
2:11:58
1989
Satoru Shimizu
Japan
2:12:26
1990
Boguslaw Psujek
Polen
2:11:56
1991
Japan
2:08:53
1992
Mexico
2:08:36
1993
Maurilio Castillo 
Mexico
2:13:04
1994
Hajime Nakatomi
Japan
2:11:28
1995
Pat Carroll 
Australien
2:09:39
1996
Gert Thys 
Sydafrika
2:08:30
1997
Rolando Vera
Ecuador
2:12:00
1998
Akira Shimizu
Japan
2:09:11
1999
Éder Fialho
Brasilien
2:09:54
2000
Kazutaka Enoki
Japan
2:10:44
2001
Takayuki Nishida
Japan
2:08:45
2002
Sammy Korir
Kenya
2:11:45
2003
Tanzania
2:09:24
2004
Hiroaki Takeda
Japan
2:12:02
2005
Japan
2:09:58
2006
Sydafrika
2:09:45
2007
Japan
2:10:23
2008
Tomya Adachi
Japan
2:11:59
2009
Adil Annani
Kor
2:10:16
2010
Jonathan Kipkorir
Ken
2:10:50
2011
Ahmed Baday
2:10.14